BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të
Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e e
vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Raportit të Komitetit të Ngritjes në
Detyrë të datës 24.01.2024, Njësia Përgjegjese e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Lezhë, në
përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, për shpalljen lloji i diplomës “Shkenca
Shoqërore/Shkenca Juridike, Niveli Minimal i diplomës “Master Shkencor” për pozicionin:
1. Përgjegjës i Sektorit të Evropës, Ndihmës së Huaj, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e
Projekteve Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe
Transparencës, Bashkia Lezhë – Kategoria III-a/1.
Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
1. Megi Matija
Kandidatet që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me e-mail për rezultatet e arritura.