BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Bazuar në ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, ligjit Nr 152, datë
21. 12. 2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”,V.K.M.-së Nr. 520, datë
25.7.2019, “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”,
Vendimit nr.15890/5 prot., datë 24.11.2023 “Për rezultatin përfundimtar të procedurës së
pranimit në nivelin bazë në shërbimin zjarrëfikës” të Komisionit të pranimit në nivelin bazë
në Drejtorinë e MZZH-së, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës
së pranimit në nivelin bazë, të Drejtorisë së MZZH-së, për pozicionet:
1- Zjarrëfikës, Shpëtues, Luftues
2- Zjarrëfikës, Shpëtues, Luftues
3- Zjarrëfikës, Shpëtues, Luftues
4- Zjarrëfikës, Shpëtues, Luftues
5- Drejtues automjeti/luftues
6- Drejtues automjeti/luftues
Lista e kandidatëve fitues është:
1. Aurel Lulej
2. Anton Çupi
3. Arsen Malecaj
4. Kristjan Fizi
5. Pashk Kokonozi
6. Lulezim Ndoj