BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për procedurën e shpallur për
konkurim për pozicionin:
1. Specialist i Ndihmës Ekonomike, PAK dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë
Administrative Blinisht, Bashkia Lezhë, kategoria IV-b.
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të
përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne
sherbimin civil.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për
shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 18.09.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin e shpallur për
konkurim:
1. Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Mbikëqyrjes së Sipërmarrjeve të Pastrimit dhe
Gjelbërimit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit,
Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a.
Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
1. Indrit Torba
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e
provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit
për Shërbimin Civil në Bashkinë Lezhë të datës 18.09.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë,
në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:
1. Specialist në Sektorin e Dhënies dhe Monitorimit të Lejeve Zhvillimore, Drejtoria e
Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.
Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
1. Erinda Begu
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra