BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për
shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 27.07.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin e shpallur për
konkurim:
1. Specialist Inxhinier, në Sektorin e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria e Bujqësisë,
Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a.
Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
1. Alda Prendi
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.