BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të
Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të
Pranimit dhe Ngritjes në Detyrë të datës 23.03.2023, Njësia Përgjegjese e Burimeve Njerëzore e
Bashkisë Lezhë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, dhe pranimit në shërbimin civil
për pozicionin:
1. Drejtor në Drejtorinë Juridike, Bashkia Lezhë – Kategoria II-b.
Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
1. Znj.Orkida Jaku
Kandidatet që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me e-mail për rezultatet e arritura.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të
Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të
Pranimit dhe Ngritjes në Detyrë të datës 23.03.2023, Njësia Përgjegjese e Burimeve Njerëzore e
Bashkisë Lezhë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, dhe pranimit në shërbimin civil
për pozicionin:
1. Përgjegjës i Sektorit të Regjistrimit, Vlerësimit, Verifikimit dhe Kontrollit në Terren të
Tatimpaguesve, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore-Kategoria III-a.
Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
1. Znj.Aurora Gjeloshi
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me e-mail për rezultatet e arritura.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të
Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të
Ngritjes në Detyrë dhe Pranimit në Shërbimin Civil të 23.03.2023, Njësia Përgjegjëse e Burimeve
Njerëzore e Bashkisë Lezhë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, dhe pranimit në
shërbimin civil për pozicionin:
1. Drejtor në Drejtorinë e Turizmit dhe Kulturës, në Bashkinë Lezhë- Kategoria II-b.
Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
1. Z.Renaldo Xhanej
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me e-mail për rezultatet e arritura.