BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 09.03.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

1. Specialist Finance, në Sektorin e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, kategoria IV-a

 

 

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:

 

1. Enkeled Marku

 

Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 09.03.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

1. Specialist Inxhinier Gjeodet/Topograf në Sektorin e Administrimit dhe Mbrojtjes së Pronave, Drejtoria e Administrimit të Aseteve dhe Kadastrës, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.

 

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:

 

1. Ndue Gega

 

Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.