BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për
shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.02.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin e shpallur për
konkurim:
1. Specialist për Mbledhjen dhe Përpunimin e të Dhënave Statistikore, në Sektorin e
Programeve të Zhvillimit, Komunikimit dhe Transparencës, Drejtoria e Projekteve
Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe Transparencës, Bashkia
Lezhë, Kategoria IV-a.
Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
1. Bruno Sherri
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për
shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.02.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin e shpallur për
konkurim:
1. Specialist i Sporteve, në Sektorin e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Drejtoria e Arsimit,
Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, kategoria IV-a
Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
1. Aurel Locaj
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për
shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.02.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallur për
konkurim:
1. Specialist i PAK dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë Administrative
Shëngjin, Bashkia Lezhë, kategoria IV-b,
2. Specialist i PAK dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë Administrative
Shënkoll, Bashkia Lezhë, kategoria IV-b,
3. Specialist i PAK dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë Administrative
Balldren, Bashkia Lezhë, kategoria IV-b.
Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
1. Endri Pacaj
2. Robert Prenga
3. Stelina Shabi
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për
shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.02.2023, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura për
konkurim:
1. Specialist i Kujdesit të Fëmijëve me Nevoja Ndryshe, në Sektorin e Arsimit, Rinisë dhe
Sporteve, Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, kategoria IV-a,
2. Specialist i Kujdesit të Fëmijëve me Nevoja Ndryshe, në Sektorin e Arsimit, Rinisë dhe
Sporteve, Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, kategoria IV-a.
Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
1. Klodjana Rakaj
2. Ornela Simoni
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra