BASHKIA LEZHË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 Lloji i diplomës “Arkitekture/Inxhinieri Ndertimi”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve,  për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim për grupin  e pozicioneve  :

Specialista ne Drejtorine e Planifikimit te Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhe.

Lloji i Diplomes “Arkitekture/Inxhinieri Ndertimi, niveli minimal i diplomes Master Profesional”, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit sipas rendit alfabetik, janë:

  1. Alban Laçi
  2. Besmir Shehu
  3. Flavia Marku
  4. Gjovalin Marku
  5. Kleivis Marku
  6. Naim Cara
  7. Oriela Balloshi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë  në datën 24.02.2020 ora 10:00 , kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore/Sociale/Turizem/Arte/Mesuesi”

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm

  • Nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

 

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Vendimit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se lista e kandidateve fitues për grupin e pozicioneve:

 

  • Specialista ne Drejtorine e Taksave dhe Tariva Vendore, Bashkia Lezhe.
 
  • Lloji i diplomës “Shkenca Juridike/Ekonomike, niveli minimal i diplomes Master Profesional” është si më poshtë :

1. Kristjan Simoni
2. Denis Pervathi
3. Orjada Topalli
4. Edison Gjoka
5. Mark Zefi
6. Arben Kapllaj
7. Tonin Marku
8. Erin Pepkolaj