BASHKIA LEZHË – SHPALLJE FITUESI

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve,  për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim për grupin  e pozicioneve, lloji i Diplomes “Shkenca Ekonomike/Juridike”,

Lloji i diplomës “MJEKESI VETERINARE” Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit sipas rendit alfabetik, janë:

  1. Adriatik Thanasi
  2. Anton Gjoni
  3. Flora Dajani
  4. Gjovalin Kaceli
  5. Klodian Nikolli
  6. Regjina Pergjegji

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 18.02.2020 ora 10:00 , kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.