Bashkia Lezhë – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil,për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim, Lloji i diplomës “Arkitekture / Inxhinieri Ndërtimi/ ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

  • pa kandidatë të përzgjedhur.

 Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.