BASHKIA LEZHË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve,  për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim për grupin  e pozicioneve, lloji i Diplomes “Shkenca Ekonomike/Juridike”, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit sipas rendit alfabetik, janë:

 1. Arben Kapllaj
 2. Denis Pervathi
 3. Edison Gjoka
 4. Erinda Pecaj
 5. Florjan Sulaj
 6. Henrik Marku
 7. Kristjan Simoni
 8. Mark Zefi
 9. Olgerta Frroku
 10. Orjada Topalli
 11. Tonin Marku
 12. Erin Pepkolaj
 • Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Juridike”
 • Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë  në datën 03.02.2020 ora 10:00 , kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.