BASHKIA LEZHË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore” Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionet :

  • Specialist   i Arkivit, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria IV-a.
  • Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore,kategoria IV-a.
  • Specialist Protokolli, Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, kategoria IV-a.

 

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

 

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.