BASHKIA LEZHË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Arkitekture/Inxhinieri Ndertimi, niveli minimal i diplomes Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 27.02.2020, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura per konkurim lista e kandidateve fitues është si më poshtë:

  • Specialist në Sektorin e Dhënieve dhe Monitorimit të Lejeve Zhvillimore, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban , Bashkia Lezhë-kategoria III-b.

1. Alban Laçi

2. Kleivis Marku

3. Naim Cara

4. Gjovalin Marku

5. Oriela Vathi (Balloshi)

6. Besmir Shehu

 

Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.