BASHKIA LEZHË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.02.2020,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura per konkurim ,“Lloji i diplomës “Mjekesi veterinare, niveli minimal i diplomes Master Profesional.”,

  • Specialist  Veterinar në Sektorin e Mbrojtjes së Konsumatorit, Kontrollit Veterinar dhe Ushqimor, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:

1. Gjovalin Kaceli

2. Xhulio Coli

3. Regjina Pergjegji

4. Anton Gjoni

5. Flora Dajani

Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.