BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen
e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për
konkurim, për pozicionin:

1. Specialist Inxhinier/Gjeodet, në Sektorin e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria e
Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a.

Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Çesk Lleshi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë, në datën
29.02.2024 ora 11:00 , kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.