BASHKIA LEZHE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë, pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

1. Drejtor në Drejtorinë e Sherbimit dhe Kujdesit Social, në Bashkinë Lezhë – Kategoria II-b.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

1. Marte Fetaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.03.2024 ora 11:00, në sallën e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë.