BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurim, lloji i Diplomes Mjekësi Veterinare, niveli minimal i diplomës “Master
Shkencor”, për pozicionin:
1. Specialist Veterinar, Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Kontrollit Veterinar dhe
Ushqimor, Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Admnistrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë,
Kategoria IV-a.

Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit sipas rendit alfabetik,
janë: Aldo Marku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë në datën
15.03.2024, ora 12:00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të ngritjes ne detyrë, pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura
në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

2. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes dhe Menaxhimit të Borxhit , Drejtoria e Taksave
dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-Kategoria III-a.
Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë: Ildi Dosti

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.03.2024 ora 10:00, në ambientet e Qëndrës
Kulturore të Fëmijëvë Lezhë.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut
II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurim, për pozicionin:

3. Specialist Jurist, në Sektorin e Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike,
Infrastrukturës, Trasnsportit dhe Mjedisit, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit sipas rendit alfabetik,
janë: Klara Ndoka

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë në datën
15.03.2024 ora 11:00 , kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë. Data e intervistës së strukturuar
do të njoftohet me email për kandidatët që marrin më shumë se gjysmën e pikëve.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të ngritjes ne detyrë, në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

4. Përgjegjës i Sektorit të Verifikimit dhe Kontrollit në Terren të Tatimpaguesve,
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-Kategoria III-a.
Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë: Denis Pervathi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.03.2024 ora 13:00, në ambientet e Qëndrës
Kulturore të Fëmijëvë Lezhë