BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen
e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për
konkurim, për pozicionin:
1. Specialist në Drejtorinë e Emergjencave Civile, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a.
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit sipas rendit alfabetik,
janë:
1. Majlinda Miloti
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 16.01.2024 ora
13:00, në sallën e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve, Lezhë, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në
vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me
gojë.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen
e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për
konkurim për procedurën e shpallur për konkurim për pozicionin:
1. Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Kolsh, Bashkia
Lezhë, Kategoria IV-b
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Edlira Frroku
2. Lorinda Gjini
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 16.01.2024 ora
14:00, në sallën e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve, Lezhë, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në
vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me
gojë.