BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të ngritjes në detyrë, dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim,
për pozicionin:
1. Përgjegjës i Sektorit të Evropës, Ndihmës së Huaj, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria
e Projekteve Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe
Transparencës – Kategoria III-a/1.
Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazen e dytë të konkurimit janë:
1. Megi Matija
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.01.2024 ora 11:00, në ambientet e Qëndrës
Kulturore të Fëmijëve, Lezhë .