BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim,
“Loji i diplomës Shkenca Shoqërore/Shkenca Juridike, Niveli Minimal i diplomës “Master
Shkencor”, njofton se për pozicionin:
1. Përgjegjës i Sektorit të Evropës, Ndihmës së Huaj, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria
e Projekteve Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe
Transparencës – Kategoria III-a/1.
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit. Pozicioni i mësipërm
është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë në shërbimin civil.