BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen
e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për
konkurim për procedurën e shpallur për konkurim për grupin e pozicioneve:

1. Specialist në Sektorin e Dhënies dhe Monitorimit të Lejeve Zhvillimore, Drejtoria e
Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Erinda Begu

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 07.09.2023 ora 11:00
në Qëndrën Kulturore të Fëmijëve Lezhë, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me
shkrim dhe dosjes personale më shumë se 45 pikë do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë
që do të njoftohet për secilin kandidat të kualifikuar me e-mail.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen
e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për
konkurim për pozicionin, lloji i Diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës
“Bachelor”, për pozicionin:
1. Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Mbikëqyrjes së Sipërmarrjeve të Pastrimit
dhe Gjelbërimit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës, Transportit dhe
Mjedisit, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a.
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Indrit Torba
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 07.09.2023 ora 13:00
në Qëndrën Kulturore të Fëmijëve Lezhë, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me
shkrim dhe dosjes personale më shumë se 45 pikë do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë
që do të njoftohet për secilin kandidat të kualifikuar me e-mail.