BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të ngritjes në detyrë, pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura
në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:
1. Drejtor në Drejtorinë e Turizmit dhe Kulturës, në Bashkinë Lezhë- Kategoria II-b.
Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:
1. Renaldo Xhanej
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.03.2023 ora 11:00, në ambientet e Qëndrës
Kulturore të Fëmijëve Lezhë.