BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut
II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurim për pozicionet:
1. Specialist i Kujdesit të Fëmijëve me Nevoja Ndryshe, në Sektorin e Arsimit, Rinisë dhe
Sporteve, Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, kategoria IV-a,
2. Specialist i Kujdesit të Fëmijëve me Nevoja Ndryshe, në Sektorin e Arsimit, Rinisë dhe
Sporteve, Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, kategoria IV-a.
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Klodjana Rakaj
2. Ornela Simoni
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 17.02.2023 ora
11:00, në sallën e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në
vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me
gojë.