BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut
II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurim për pozicionin, lloji i Diplomës “Shkenca Sportive”, niveli minimal i
diplomës “Bachelor”, për pozicionin:
1. Specialist i Sporteve, në Sektorin e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Drejtoria e Arsimit,
Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, kategoria IV-a.
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Aurel Locaj
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Këshillit të Bashkisë Lezhë në datën
16.02.2023 ora 12:30 në Qëndrën Kulturore të Fëmijëve Lezhë, kandidatët të cilët kanë
grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e
strukturuar me gojë.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut
II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurim për pozicionin:
1. Specialist për Mbledhjen dhe Përpunimin e të Dhënave Statistikore, në Sektorin e
Programeve të Zhvillimit, Komunikimit dhe Transparencës, Drejtoria e Projekteve
Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe Transparencës, Bashkia
Lezhë, Kategoria IV-a.
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit janë:
1. Bruno Sherri
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 16.02.2023 ora
14:00, në sallën e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në
vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me
gojë.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut
II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurim për pozicionin, lloji i Diplomës “Shkenca Sociale/Shkenca Shoqërore, niveli
minimal i diplomës “Bachelor”, për pozicionet:
1. Specialist i PAK dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë Administrative
Shëngjin, Bashkia Lezhë, kategoria IV-b,
2. Specialist i PAK dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë Administrative
Shënkoll, Bashkia Lezhë, kategoria IV-b,
3. Specialist i PAK dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë Administrative
Balldren, Bashkia Lezhë, kategoria IV-b.
Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Endri Pacaj
2. Robert Prenga
3. Stelina Shabi
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Këshillit të Bashkisë Lezhë në datën
16.02.2023 ora 11:00 në Qëndrën Kulturore të Fëmijëve Lezhë, kandidatët të cilët kanë
grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e
strukturuar me gojë.