BASHKIA LEZHE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA LEZHE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONET

  1. Specialist   i Arkivit, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria IV-a.
  2. Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore,kategoria IV-a.
  3. Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore,kategoria IV-a.
  4. Specialist Protokolli, Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, kategoria IV-a.
  5. BASHKIA LEZHEPER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR