BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë, në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

  • 1. Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, në Bashkinë Lezhë -Kategoria II-b.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

1. Denis Pervathi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.06.2024 ora 12:00, në ambientet e Pallatit të Kulturës, Lezhë.