BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për procedurën e shpallur për
konkurim për grupin e pozicioneve:

1. Specialist Jurist në Sektorin e Përputhshmërisë Ligjore dhe Përfaqësimit, Drejtoria
Juridike, Bashkia Lezhë -kategoria III-b,
2. Specialist Jurist në Sektorin e Përputhshmërisë Ligjore dhe Përfaqësimit, Drejtoria
Juridike, Bashkia Lezhë -kategoria III-b.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionet e mësipërme nuk ka kandidatura të
përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
sherbimin civil.