BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurrim per procedurën e shpallur per konkurim për grupin e pozicioneve:

1. Specialist i Mbledhjes së Borxheve, Sektori i Mbledhjes dhe Menaxhimit të Borxhit,
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë – Kategoria III-b,

2. Specialist për Vlerësimin dhe Regjistrimin për Njësitë Administrative, Sektori i
Regjistrimit dhe Vlerësimit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë
– Kategoria III-b.

Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit janë:
1. Ardit Elezi.

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë, në datën
28.05.2024 ora 10:00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

1. Specialist Inxhinier, në Sektorin e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria e Bujqësisë,
Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a,
2. Specialist Inxhinier Ndërtimi/Inxhinier Gjeodet, në Sektorin e Infrastrukturës,
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe Transportit, Bashkia Lezhë,
Kategoria III-b.

Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Lauren Smaçi,
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë, në datën
28.05.2024 ora 11:30, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë

 

1. Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe
Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b,
2. Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe
Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.

Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit sipas rendit alfabetik,
janë:
1. Arjola Nikolli,
2. Mirela Uka.
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Qndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë, në datën
28.05.2024 ora 13:00 , kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë