BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Lezhë, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve,
kritereve dhe kërkesa të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim në Drejtorinë MZSHsë, pranë Bashkisë Lezhë, për pozicionet:
1. Zjarrëfikës, Shpëtues, Luftues, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, Bashkia
Lezhë,
2. Drejtues automjeti/luftues, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, Bashkia
Lezhë,
3. Drejtues automjeti/luftues, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, Bashkia Lezhë.

Njofton se kanditatët e përzgjedhur janë:
1. Ardit Kanina,
2. Andi Kaloti,
3. Zef Boçi.

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.05.2024, në orën 11:00, në ambientet e
Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë.