BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të
Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për procedurën e shpallur për
konkurim, për grupin e pozicioneve:

1. Specialist i Mbledhjes së Borxheve, Sektori i Mbledhjes dhe Menaxhimit të Borxhit,
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë – Kategoria III-b,
2. Specialist për Vlerësimin dhe Regjistrimin për Njësitë Administrative, Sektori i
Regjistrimit dhe Vlerësimit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë
– Kategoria III-b.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionet e mësipërme nuk ka kandidatura të
përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil.

1. Specialist Inxhinier, në Sektorin e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria e Bujqësisë,
Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a,
2. Specialist Inxhinier Ndërtimi/Inxhinier Gjeodet, në Sektorin e Infrastrukturës,
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe Transportit, Bashkia Lezhë,
Kategoria III-b.
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të
përzgjedhura.

 

1. Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe
Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Lezhë , Kategoria III-b,
2. Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe
Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Lezhë , Kategoria III-b.
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të
përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil.