BASHKIA KURBIN verifikim paraprak

BASHKIA KURBIN verifikim paraprak

për pozicionin :

Ø  “Specialist i Burimeve Njerëzore”- tek Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreu IV, neni 22 “Pranimi në Shërbimin  Civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato ato të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për vendin e lirë:

 Ø  “Specialist i Burimeve Njerëzore”- tek Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Nr. Emër Atësi, Mbiemër                     Diplomimi

Ø  Mirela Robert Kola   Master Shkencor, “Fakulteti i Drejtësisë”, E Drejtë Publike