BASHKIA KURBIN, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV, neni 22 “Pranimi ne Shërbimin Civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, Bashkia Kurbin njofton se në administratën e saj ka 1 (një) vend të lira pune në kategorinë ekzekutive në grupin e pozicionit të administrimit të posaçëm, në pozicionin e mëposhtëm:

 

  • “Specialist Topograf”,tek Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Teritorit

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Bashkia Kurbin