Bashkia Kurbin – Shpallje vende të lira pune

Lënda Dërgohet njoftimi për shpalljen publike të  përfundimit të procedurës“Lëvizje paralele” për konkursin e shpallur në Kategorinë ekzekutive në administratën e Bashkisë Kurbin dhe vijim e procedurës “Pranim ne sherbimin civil

 

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Adresa:Bulevardi “B.Curri” pranë ish-Hotel “Arbana”

TIRANË 

Bashkëlidhur Ju dërgojmë njoftimin “Për konkursin e shpallur për vendin vakant, niveli ekzekutiv, për pozicionin “Specialist i Veprimeve me Financën” Në Drejtorinë e Planifikimit të të Ardhurave.

 

Ø  “Specialist i Veprimeve me Financën” Në Drejtorinë e Planifikimit të tëArdhurave në Administratën e Bashkisë Kurbin.

 

Afati i dorëzimit të dokumenteve, vendi data dhe ora ku do të zhvillohet konkurrimi  me procedurën e Pranim në sherbimin civil dhe mënyra e vlerësimit të kandidatëve, mbeten ato të shpallura në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit me shkresën Nr.508/1 Prot, datë 18.02.2019 “Njoftim për vende pune, Për lëvizjen paralele dhe Pranim në Shërbimin Civil, për plotësimin e vendit të lirë të punës” në Administratën e Bashkisë Kurbin.

 

Lënda Dërgohet njoftimi për shpalljen publike të  përfundimit të procedurës“Lëvizje paralele” për konkursin e shpallur në Kategorinë ekzekutive në administratën e Bashkisë Kurbin dhe vijim e procedurës “Pranim ne sherbimin civil

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Adresa:Bulevardi “B.Curri” pranë ish-Hotel “Arbana”

TIRANË 

Bashkëlidhur Ju dërgojmë njoftimin “Për konkursin e shpallur për vendin vakant, niveli ekzekutiv, për pozicionin “Arkitekt” Në Drejtorinë e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit

 

Ø  “Arkitekt” Në Drejtorinë e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit në Administratën e Bashkisë Kurbin.

 

Afati i dorëzimit të dokumenteve, vendi data dhe ora ku do të zhvillohet konkurrimi  me procedurën e Pranim në sherbimin civil dhe mënyra e vlerësimit të kandidatëve, mbeten ato të shpallura në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit me shkresën Nr.507 Prot, datë 31.01.2019 “Njoftim për vende pune, Për lëvizjen paralele dhe Pranim në Shërbimin Civil, për plotësimin e vendit të lirë të punës” në Administratën e Bashkisë Kurbin.