Bashkia Kurbin – Përfundim i procedurës “Lëvizje paralele”

Lënda: Dërgohet njoftimi për shpalljen publike të përfundimit të procedurës“Lëvizje paralele” për konkursin e shpallur në Kategorinë e nivelit të ulët drejtues në administratën e Bashkisë Kurbin dhe vijim e procedurës “Ngritje në detyrë

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Adresa:Bulevardi “B.Curri” pranë ish-Hotel “Arbana”

TIRANË

          Bashkëlidhur Ju dërgojmë njoftimin “Për konkursin e shpallur për vendin vakant, niveli i ulët drejtues, përpozicionin “Përgjegjes Sektori” Sektori i Planifikimit të Teritorit tek Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit te Teritorit” në Administratën e Bashkisë Kurbin

            Afati i dorëzimit të dokumenteve, vendi data dhe ora ku do të zhvillohet konkurrimi me procedurën e Ngritjes në Detyrë dhe mënyra e vlerësimit të kandidatëve, mbeten ato të shpallura në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit me shkresën Nr. 2012 prot, datë 16.04.2019 “Njoftim për vende pune, për lëvizjen paralele në detyrë dhe ngritjen në detyrë në nivelin e ulët drejtues, për plotësimin e vendit të lirë të punës” në Administratën e Bashkisë Kurbin.

Njoftimi i shoqëruar me shkresë për sa më sipër, do t’ju niset edhe me E-mail, në adresën: vendetelirapune@shkp.gov.al

Duke ju falendëruar për bashkëpunimin!

Lënda Dërgohet njoftimi për shpalljen publike të  përfundimit të procedurës“Lëvizje paralele” për konkursin e shpallur në Kategorinë ekzekutive në administratën e Bashkisë Kurbin dhe vijim e procedurës “Pranim ne sherbimin civil

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Adresa:Bulevardi “B.Curri” pranë ish-Hotel “Arbana”

TIRANË

Bashkëlidhur Ju dërgojmë njoftimin “Për konkursin e shpallur për vendin vakant, niveli ekzekutiv, për pozicionin “Inxhinier Mjedisi” Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit

 

Ø  “Inxhinier Mjedisi” Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit

në Administratën e Bashkisë Kurbin.

             

            Afati i dorëzimit të dokumenteve, vendi data dhe ora ku do të zhvillohet konkurrimi  me procedurën e “Pranim në Shërbimin Civil” dhe mënyra e vlerësimit të kandidatëve, mbeten ato të shpallura në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit me shkresën Nr.2108 Prot, datë 18.04.2019 “Njoftim për vende pune, për lëvizjen paralele dhe Pranim ne sherbimin civil, për plotësimin e vendit të lirë të punës” në Administratën e Bashkisë Kurbin.

Njoftimi i shoqëruar me shkresë për sa më sipër, do t’ju niset edhe  me E-mail, në adresën: vendetelirapune@shkp.gov.al

Duke ju falendëruar për bashkëpunimin!