Bashkia Kurbin – Njoftime

           Afati i dorëzimit të dokumenteve, vendi data dhe ora ku do të zhvillohet konkurrimi me procedurën e Ngritjes në Detyrë dhe mënyra e vlerësimit të kandidatëve, mbeten ato të shpallura në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit me shkresën Nr. 3593 prot, datë 15.07.2019 “Njoftim për vende pune, për lëvizjen paralele në detyrë dhe ngritjen në detyrë në nivelin e ulët drejtues, për plotësimin e vendit të lirë të punës” në Administratën e Bashkisë Kurbin.

Njoftimi i shoqëruar me shkresë për sa më sipër, do t’ju niset edhe me E-mail, në adresën: vendetelirapune@shkp.gov.al

Duke ju falendëruar për bashkëpunimin!