Bashkia Kurbin – Lista e kandidateve në përfundim të verifikimit paraprak

Lënda: Lista e kandidateve në përfundim të verifikimit paraprak, të cilët do vazhdojnë  konkurrimin  me procedure të “Pranim në Shërbimin Civil”, për konkursin e shpallur me datë 18.04.2019, për pozicionin : “Inxhinier Mjedisi” Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreu IV, neni 22 “Pranimi në Shërbimin  Civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato ato të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për vendin e lirë: “Inxhinier Mjedisi” Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit

      Nr.           Emër Atësi, Mbiemër                                             Diplomimi

1.              Kristina Benardin Gjoka                                     Master Profesional

Lënda: Lista e kandidatëve në përfundim te verifikimit paraprak, të cilët do të  vazhdojnë konkurrimin  me procedurë të Ngritjes në Detyrë, për konkursin e shpallur me datë16.04.2019, për pozicionin

“Përgjegjes  Sektori” Sektori i Planifikimit të Teritorit tek Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit te Teritorit”

            Në zbatim të ligjit nr.152/2013, “Për Nëpunësin Civil” (I azhornuar) dhe VKM Nr. 242, datë  18.03.2015 ”Për plotësimin e vendeve te lira ne kategorinë e ulët dhe te mesme drejtuese” , Kreu II  pika 2 dhe Kreu III, pika 2, plotesojne kriteret e pergjithshme dhe ato ato te vecanta, te percaktuara ne shpalljen per konkurim, per vendin e lire

Ø  “Përgjegjes  Sektori” Sektori i Planifikimit të Teritorit tek Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit te Teritorit”

     Nr.            Emer Atesi, Mbiemer                                    Diplomimi

  1. Sabrina Edmond Mara                      Master Profesional, Inxhinieri Ndërtimi