BASHKIA KUKES – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar), si dhe të Kreut II,  dhe III të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Kukes, shpall procedurat e levizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

 

1 (nje) Drejtor i Dr. Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit Territorit, Kategoria e pages II-b, -(ing.)

Plotësimi i pozicionit më sipër bëhet nëpërmjet procedurëssë lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë. Të dyja këto procedura është vendosur të jenë të hapura edhe për kandidatë të tjerë që plotësojnë kushtet dhe kërkesat për vendin e lire (në zbatim të nenit 26/4)

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Shpallje per vend te lire pune , ing.29.10.2019

 

1 (një) Drejtor i Drejtorise se Finances dhe Buxhetit, Kategoria e pages II-b – Master Shkencor

1 (një) Shef  i Sektorit te Shpenzimeve, Kategoria e pages III-a/1 – Master Profesional

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  :