Bashkia Kukës – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar), si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njesia e Burimeve Njerezore te Bashkise Kukes, pas verifikimit paraprak te kandidatëve, per përmbushjen e kushteve per levizjen paralele dhe kritereve te veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se per pozicionin:

Specialist i Auditit te Brendshem,

Kategoria e Pages III-b

Kandidatet e kualifikuar per te vijuar me fazat e tjera te procesit eshte:

  1. Mirvete DOGJANI

Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet me date 10.10.2019, ora 10:00  ne ambjentet e Bashkise Kukes.

kandidat pas verifikimit paraprak per levizjen paralele – Specialit i Auditit te Brendshem