BASHKIA KUKËS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kukës, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyre ne shërbimin civil, njofton se:

  • Kandidati fitues është:
  1. z. Ramiz Hereni
  2. z. Maliq Imeraj
  3. z. Andrit Shehu