BASHKIA KUKES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar me Vendimin nr. 388, datë 6.05.2015 të Këshillit të Ministrave:

Njesia e Burimeve Njerezore pas vendimit te KPP, ne perfundim te procedures se konkurimit, njofton se per pozicionin:

  1. SEKRETAR I PERGJITHSHEM

Kategoria e pages I-b

 

Shpall fitues me mbi 70 pike :

  1. AGRON HOXHA