BASHKIA KUKES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar me Vendimin nr. 388, datë 6.05.2015 të Këshillit të Ministrave:

Njesia e Burimeve Njerezore pas verifikimit paraprak te kandidatëve, per përmbushjen e kushteve per pranimin nga jashte dhe kritereve te veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se per pozicionin:

  1. SEKRETAR I PERGJITHSHEM

Kategoria e pages I-b

Kandidatet e kualifikuar per te vijuar me fazat e tjera te procesit jane:

  1. AGRON HOXHA

Testimi me shkrim dhe intervista e instrukturuar me goje do te zhvillohen me date 01.11.2019, ora 10:00 ne ambjentet e Bashkise Kukes.