BASHKIA KUKES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Në përfundim të procedurës së levizjes paralele, njofton se per pozicionin:

 “Specialist i Auditit të Brendshem

  • kandidati fitues është:
  1. znj. Mirvete DOGJANI