BASHKIA KUKES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

–           kandidatet e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes ne detyre dhe pranimit nga jashte ne sherbimin civil, per pozicionet:

  • Drejtor i Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore, Kategoria e pages II-b.
  • Drejtor i Drejtorise se Auditit te Brendshem, Kategoria e pages II-b
  • Shef  i Sektorit te Shpenzimeve, Kategoria e pages III-a/1                              

 

jane kandidatet :

Nr Emri Mbiemri
1 SELMAN SPAHIU
2 SHPETIM DOGJANI

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 25.10.2019 ora 11.00 në ambientet e Bashkise Kukes.