BASHKIA KUKES, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kukës, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, për grupin e pozicioneve:

 

Lloji i diplomës “Arsim i Larte” niveli minimal i diplomës “Bachelor” njofton se kandidatet fitues me mbi 70 pikë janë:

 

  1. AIDA BRATI
  2. ALBIONA SHEHU
  3. DENIS NOKA
  4. FATJON KOVACI
  5. ALBI DOMI

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kukës, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, për grupin e pozicioneve:

 

Lloji i diplomës “inxhinieri ndertimi” niveli minimal i diplomës “Bachelor” njofton se kandidatet fitues me mbi 70 pikë janë:

 

  1. DESHIRA BOGDANI
  2. ODETA MUJA

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kukës, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, për pozicionin:

 

1 (një) – Specialist – Jurist, – III-b , nuk ka asnje fitues