Bashkia Kukes, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

(Specialist)

 

Lloji i diplomës “Arsim i Larte” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

NR EMRI MBIEMRI

1 AIDA BRATI

2 ALBIONA SHEHU

3 DENIS NOKA

4 FATJON KOVACI

5 ALBI DOMI

 

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Kukës, në datën 17.02.2023 ora 11.00, Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

(Specialist)

 

Lloji i diplomës “inxhinieri ndertimi” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

 

NR EMRI MBIEMRI

1 DESHIRA BOGDANI

2 ODETA MUJA

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Kukës, në datën 17.02.2023 ora 11.00, Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë

(Specialist)

 

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit,

për pozicionin: 1 (një) – Specialist – Jurist, – III-b , janë

 

NR EMRI MBIEMRI

1 ALMA CENGU

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Kukës, në datën 17.02.2023 ora 11.00, Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë