Bashkia Kukës – Njoftim per verifikimin paraprak

Nr.________Prot.                                                                                   Kukës me, ____.____.2019

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkne Kukes, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

–           kandidatet e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit nga jashte ne sherbimin civil, jane:

 

Nr Emri Mbiemri
1 SABAJET CENGU
2 TAULANT HALLAÇI
3 EDRION LAÇI
4 VLADIMIR GASHI
5 AFRIM PETKU

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.05.2019 ora 11.00 në ambientet e Bashkise Kukes.