Bashkia Kukës – Njoftim fituesi

 

 

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njesia e Burimeve Njerezorepas Vendimit te KPP, ne perfundim te procedures se konkurimit, per pranimin nga jashte ne sherbimin civil:

Shpall fitues :

  1. Ne pozicionin – Drejtor i Drejtorise se Sherbimeve Publike: z. Sabajet Cengu
  2. Ne Pozicionin – Shef i Sektorit te Sherbimeve Publike: z. Afrim Petku
  3. Ne pozicionin – Drejtori i Drejtorise se Ndihmes Ekonomike dhe Sherbimeve Sociale: z. Taulant Hallaci
  4. Ne Pozicionin – Shef i Sektorit te Planifikim Territorit: z. Edrion Laçi
  5. Ne pozicionin – Shef i sektorit te Taksave dhe Tarifave Vendore: z. Vladimir Gashi