Bashkia Kuçovë, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Kuçovë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

 

· 1 (nje) Specialist i Planifikimit te Territorit Në Drejtorinë e Finances dhe Buxhetit, Kategoria e pagës IV-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITURSHPALLJE PËR NËPUNËS CIVI1