BASHKIA KUCOVE, SHPALLJE FITUESI

“Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave Lokale”

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civl, njofton se:

– kandidati fitues është:

 

1. Z. Sinan LIKAJ.

“Drejtor në drejtorinë e Zhvillimit Rural, Kontrollit Ushqimor dhe Veterinar”

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civl, njofton se:

– kandidati fitues është:

1. Z. Nazmi SULA.

“Përgjegjës i Sektorit të kontrollit dhe masave shtrënguese”

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civl, njofton se:

– kandidati fitues është:

 

1. Z. Marineo AGALLIU.

“Përgjegjës i Sektorit të Koordinim-Zhvillimit dhe i Integrimit Evropian dhe Diasporës”

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civl, njofton se:

– kandidati fitues është:

 

1. Z. Oltian GOREZI.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin:

 

· Specialist i menaxhimit të borxhit, në Drejtorinë e të Ardhura Lokale

Kategoria e pagës IV- a .

 

1. Znj. Margena DOKO.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin:

 

· Specialist i shërbimit të tatim paguesve , në Drejtorinë e të Ardhura Lokale

Kategoria e pagës IV- a .

 

1. Z. Endrit BOÇI.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin:

 

· Specialist mjedisi , në Drejtorinë e Transporteve, Shërbimeve Publike, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mjedisit,

Kategoria e pagës IV-a

 

1. Znj. Vera SHTËPËNJA.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin:

 

· Specialist prokurimesh publike, në Drejtorinë Juridike dhe e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore,

Kategoria e pagës IV-a

 

1. Znj. Sherla PUTRO.