BASHKIA KUÇOVË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA KUÇOVË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Për pozicionet:

2 Specialist për Marrëdhënien me Publikun pranë Drejtorisë Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 4.Kerkese per publikim te listes se kandidateve per PSHC